Prestajemo sa uvozom aspiratora RANCH EG8 WB A60 i RANCH EG8 WB A90, umesto njega Vam predlažemo novimodel aspirator RANCH / 16.06.2018