Garantni uslovi

Uvoznik BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd; daje vam garanciju za kvalitet za kupljeni proizvod u saglasnosti sa zakonom o zaštiti potrošača po svim standardima garantnih uslova navedenim u garantnom listu. Ova garancija je dodatak i ne ograničava prava potrošača saglasno sa Zakonom Republike Srbije.

USLOVI GARANCIJE:

1. Garancija počinje od dana prodaje proizvoda kupcu;
2. Ova garancija važi samo ukoliko je garantni list čitko popunjen i ako se na njemu nalazi datum kupovine proizvoda, potpis i pečat prodavca, kao i potpis kupca. Račun kupljenog proizvoda mora biti sačuvan.
 
NAPOMENA: Prepravljen, nepravilno i nepotpuno popunjen garantni list se smatra nevažećim.

3. Ova garancija se ne odnosi na:
3.1 Plastične i staklene delove koji se nalaze na spoljnoj strani proizvoda;
električne sijalice; kabl za spoljašnje povezivanje uređaja; drugi dodatni elementi.
3.2 Mala oštećenja na spoljašnjoj strani konstrukcije kao i uobičajena amortizacija
mehaničkih komponenti koje su direktno izložene pri normalnoj upotrebi
proizvoda.
4. U slučaju popravke:
4.1 Sve popravke u roku koji je određen garancijom se obavljaju u ovlašćenom servisu.
4.2 Garantni rok ne teče za vreme dok je proizvod na servisu.
4.3 Uvoznik i serviser se ne obavezuju da izdaju zamenski proizvod za vreme trajanja servisne intervencije.
4.4 Svi rezervni delovi koji se zamene u vreme garantnog roka ostaju u servisu radi pravdanja.
4.5 Ukoliko proizvod ostane duže od 10 dana na servisu, garantni rok se produžava za te dane.
4.6 Ukoliko se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, biće zamenjen novim.
5. Garancija prestaje da važi u sledecim slucajevima:
5.1 Kada se kupac ne pridržava instrukcija za:

• Čuvanje
• Montiranje
• Upotrebu proizvoda

5.2 Kada se ne slažu podaci iz dokumentacije i samog proizvoda; kada je odstranjen
serijski broj proizvoda ili je izvršena zamena drugim brojem na bilo koji način.
5.3 Kada je proizvod oštećen nestručnom upotrebom ili je servisiran od strane
neovlašćenog lica
5.4 Kada je proizvod korišćen u komercijalne svrhe, osim u slučaju da je proizvođač
deklarisao suprotno.
5.5 Kada su oštećenja na proizvodu prouzrokovana mehaničkim udarom, električnim
preopterećenjem, bahatim odnosom pri transportu, elementarnim nepogodama,
strujnim udarom i neispravnošću u strujnoj mreži.
6. Uvoznik, Beoleks d.o.o, garantuje redovno snabdevanje rezervnim delovima u garantnom roku i 7 godina posle toga;

Izjavljujemo da potrošač ima zakonska prava koja proizilaze iz nacionalnog zakonodavstva, koje reguliše prodaju proizvoda, i ova prava se ne garantuju sa garancijom.